پل کابلی سه بلوطک در محدوده دریاچه سد کارون 3

پل کابلی سه بلوطک در محدوده دریاچه سد کارون 3

کارفرما:شرکت ساختمانی بناسازان سپاهان

طراحي و اجراي سيستم حفاری وتزریق براي پایدارسازی پایه پل در کرانه راست دریاچه.