جاده دسترسی سایت مارشنان

جاده دسترسی سایت مارشنان

کارفرما:شرکت پرشیان توسعه مارشنان

کنترل عملیات خاکی و بتنی راه.