مجتمع مس سرچشمه

مجتمع مس سرچشمه

کارفرما:شرکت ملي صنايع مس ايران

مطالعات آب­ زمین­شناسی با احداث چاه­ های مشاهده­ای در محدوده ساختگاه.