پل کابلی سه بلوطک در محدوده دریاچه سد کارون

پل کابلی سه بلوطک در محدوده دریاچه سد کارون

کارفرما:شرکت ساختمانی بناسازان سپاهان

طراحي و اجراي سيستم ابزارگذاری و رفتارنگاری برای کنترل رفتار و پایداری پایه و سازه پل در کرانه راست دریاچه.