كارخانه شيمي دارويي ريحانه اصفهان

كارخانه شيمي دارويي ريحانه اصفهان

کارفرما:شركت شيمي دارويي ريحانه اصفهان

انجام آزمون بارگذاري صفحه‌اي در بخش‌هاي مختلف خط توليد،‌ با ارائه گزارش مربوط، حاوي توصيه‌هاي فني براي طراحي پي و پي سازي.