كارخانه خمير و كاغذ اترك

كارخانه خمير و كاغذ اترك

کارفرما:شركت اترك

مطالعات ژئوتكنيكي، با ارائه گزارش مربوط، حاوي توصيه‌هاي فني براي طراحي پي و پي سازي در بخش‌هاي مختلف خط توليد.