فاز ۳ توسعه تغليظ مجتمع مس سرچشمه

فاز ۳ توسعه تغليظ مجتمع مس سرچشمه

کارفرما:شرکت ملي صنايع مس ايران

مطالعات ژئوتكنيكي، با ارائه گزارش مربوط، حاوي توصيه‌هاي فني براي طراحي پي و پي سازي در بخش‌هاي مختلف خط توليد، طراحي شيرواني‌هاي مشرف به ساختگاه، زهکشي ساختگاه و ابزارگذاري و رفتارنگاري ساز‌ه‌هاي طرح.