• مطالعات
 • طراحی و اجرا
 • اجرا
 • کنترل فرآیندهای تونل سازی
 • کنترل فرآیندهای تونل سازی
 • نظارت بر اجرا
 • طراحی و اجرا
 • کنترل آب های سطحی و زیرزمینی
 • نظارت بر اجرا

زمینه های فعالیت شرکت زمین فن آوران

 • مطالعات ژئوتکنیکی طرح های عمرانی و معدنی
 • مطالعات آب زمین شناسی مهندسی طرح های عمرانی و معدنی
 • طراحی سازه های زمینی(تونل و شیب)
 • طراحی و اجرا گود های سنگی و خاکی
 • طراحی و کنترل فرایندها برای راهبری ماشین های حفر تونل
 • ابزار گذاری و رفتارنگاری
 • انجام کارهای پژوهشی در زمینه فعالیت های شرکت
 
 
آخرین آخبار