جايگاه مهندسي ژئوتکنيک در ساخت و سازه‌هاي شهر اصفهان

طاهري ـ علي (1388) "جايگاه مهندسي ژئوتکنيک در ساخت و سازه‌هاي شهر اصفهان"، دانش‌نما، نشريه فنی ـ تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان، سال هجدهم، دوره‌ي سوم، شماره پياپي 173-172، شهريور ـ مهر 1388.