تجهيزات آزمون‏هاي ژئوتكنيكي برجا

رديف نوع دستگاه تعداد
۱ دستگاه ضربه و نفوذ استاندارد (با سه‏ پايه، موتور و وينچ) ۵
۲ ست کامل دستگاه برش‏ مستقيم باجعبه برشي 50×50 سانتيمتر ۲
۳ ست کامل دستگاه بارگذاري صفحه‏اي با سربارثابت 30 تن ۵
۴ ست کامل دستگاه سي.بي.آر. صحرائی ۲
۵ دستگاه نفوذسنج جيبي ۲
۶ ست کامل تجهيزات آزمون‏هاي تراوايي ­سنجي گمانه ­اي (لوژن و لوفران) ۱۶
۷ ست کامل تجهيزات آزمون پمپاژ ۲