تجهيزات حفاري و نمونه ‏گيري

رديف مدل دستگاه حفاري ظرفيت حفاري (متر) تعداد
۱ DB-1200 ۶۰۰ ۱
۲ DB-850 ۵۰۰ ۱
۳ CKB-650 ۴۵۰ ۱
۴ CKB-500 ۳۰۰ ۳
۵ CKB-5TC ۳۰۰ ۲
۶ CKB-4T3 ۳۰۰ ۱۱
۷ DS-300 ۲۰۰ ۸
۸ ZAFA-300 ۳۵۰ ۱
۹ GY-200 ۱۵۰ ۲
۱۰ GY-100 ۱۰۰ ۲
۱۱ XYI ۱۰۰ ۴
۱۲ KOKAN ۱۰۰ ۱