تجهیزات آزمايشگاه شيمي

رديف نوع دستگاه تعداد
۱ دستگاه جذب اتمي يونيكام 939 با كوره و نمونه گير خودکار، با دقت PPB به تعداد موردنياز
۲ دستگاه تيتراتور GP40 متلر براي تيتراسيون محلول‏ها با دقت PPM ۱
۳ دستگاه اسپکتروفوتومتر با طيف UV يونيكام ۲
۴ دستگاه هاي فيلم توتومتر کورئينگ، PH متر و هدايت ‏سنج ديجيتال EDT ۴
۵ ترازوهاي يك صدم گرم و يك دهم ميلي‌گرم متلر، كوره وساير تجهيزات مورد نياز ۲