تجهیزات آزمايشگاه مكانيك خاك

رديف نوع دستگاه تعداد
۱ سري الك ‏هاي استاندارد ۸
۲ تکان‌دهنده مکانيکي الک ۲
۳ ست کامل آزمون چگالي‌سنجي ۵
۴ دستگاه كاساگراند ۴
۵ ست کامل لوازم و تجهيزات آزمون تراكم خاک ۴
۶ ست کامل تجهيزات آزمون سي.بي.آر. آزمايشگاهي ۲
۷ ست کامل تجهيزات آزمون‌هاي تراوايي‌سنجي آزمايشگاهي ۲
۸ دستگاه آزمون فشار تك‌ محوري ۱
۹ ست کامل تجهيزات و لوازم جانبي آزمون سه ‏محوري ۲
۱۰ ست کامل تجهيزات و لوازم جانبي آزمون برش مستقيم با جعبه برشي 10*10 سانتی متر ۲
۱۱ ست کامل تجهيزات و لوازم جانبي آزمون برش مستقيم با جعبه برشي 30*30 سانتی متر ۱
۱۲ دستگاه تحكيم تك بعدي با لوازم جانبي مربوط ۶
۱۳ وسايل‏ عمومي (از قبيل ترازو با ظرفيت ها و دقت‏ هاي متفاوت، خشك ‏كن برقي و غيره ...) به تعداد موردنياز