تجهیزات آزمايشگاه مکانيک ‌سنگ

رديف نوع دستگاه تعداد
۱ دستگاه برش و سايش سنگ ۱
۲ تجهيزات آزمون هاي فيزيکي سنگ ۳
۳ دستگاه آزمون بار نقطه‌اي ۲
۴ دستگاه آزمون فشار تک‌محوري ۲
۵ دستگاه آزمون سه‌محوري با لوازم جانبي مربوط ۲
۶ دستگاه آزمون برش مستقيم درزه با لوازم جانبي مربوط ۱
۷ دستگاه آزمون دوامداري آبديدگي (شکفتگي) ۱