تجهیزات آزمون بتن و ميلگرد

رديف نوع دستگاه تعداد
۱ قالب بتن به ابعاد 6*6*6 اينچ به تعداد موردنياز
۲ دستگاه مغزه‌گيري بتن ۱
۳ ست آزمون اسلامپ ۲
۴ دستگاه آزمون فشاري بتن 120 تني ۴
۵ دستگاه آزمون فشاري بتن 200 تني ۲
۶ چكش اشميت ۲
۷ دستگاه اولتراسونيك آزمون بتن ۱
۸ دستگاه آزمون كشش ميلگرد ۱