تجهیزات و لوازم تزریق

رديف نوع دستگاه تعداد
۱ ژنراتور 320 K.V.A ۲
۲ ژنراتور 100 K.V.A ۲
۳ ژنراتور 86 K.V.A ۵
۴ ZBE-03 پمپ تزريق ۱۶
۵ ZBE-02 پمپ تزريق   ۱۶
۶ مخلوط‌ كن ۱۶
۷ همزن  ۱۶
۸ پکر پنوماتيک به تعداد موردنیاز
۹ شلنگ هاي فشار قوي و فشارسنج­ ها به تعداد موردنیاز