تجهیزات پایدارسازی گود

رديف نوع دستگاه کاربرد تعداد
۱ دستگاه حفاري هلمن نصب ريزشمع ۳
۲ دريل واگن نصب ميخ‌خاک و ميل‌مهار ۲
۳ دستگاه حفاري راسول نصب ميخ‌خاک و ميل‌مهار ۱۰
۴ پمپ بتن پاش بتن‌پاشي ۳
۵ مخلوط کن دور بالا تزريق دور ميخ‌خاک و ميل‌مهار ۳