زمینه های فعالیت

• مطالعات ژئوتکنیکی طرح های عمرانی و معدنی

• مطالعات آب زمین شناسی مهندسی طرح های عمرانی و معدنی

• طراحی سازه های زمینی (تونل و شیب)

• طراحی و اجرای گود های سنگی و خاکی

• طراحی و کنترل فرایندها برای راهبری ماشین های حفر تونل

• ابزارگذاری و رفتارنگاری

• انجام کارهای پژوهشی در زمینه فعالیت های شرکت