فعالیت های علمی

 -  مقاله‌ها و سخنراني هاي ارائه شده به زبان فارسي در همايش ها و مجامع داخلي    (۲۰ مقاله)

 -   مقاله‌هاي چاپ شده به زبان فارسی در نشريات داخلي     (۶ مقاله)

 -  مقاله‌هاي چاپ شده به زبان انگليسي در نشريات بين‌المللي     (۵ مقاله)

 -   مقاله‌هاي ارائه شده به زبان انگليسي در کنفرانس هاي بين‌المللي      (۲۰ مقاله)